ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง พม.

เอกสาร Download กดที่รูปนะค่ะ