ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

ผมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงกรการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 
เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าหารือกับ 
Ms. Christa Hayden Sharp Regional President, Asia Pacific และ 
Ms. Brianna Gehring 
Senior Program Manager, Southeast Asia/ Central & Easten Europe องค์การยุติธรรมนานาชาติ (International Justice Mission:IJM) ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน 

โดยนายจุติ กล่าวถึง ประเด็นการหารือร่วมกันในครั้งนี้ว่า เป็นการหารือถึงความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และองค์การยุติธรรมนานาชาติ (International Justice Mission:IJM) ในการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ และแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice)
ในการทำงานของทั้งสองฝ่าย 
โดย IJM พร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลไทยอย่างเต็มที่ทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ทั้งนี้ นายจุติ ย้ำว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต