ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์และสาเหตุการฆ่าตัวตายของประชาชนช่วงเดือนกันยายน ที่ผ่านมา

โดยจากสถิติพบว่า ช่วงเดือนกันยายนมีคนไทยฆ่าตัวตายทั่วประเทศทั้งสิ้น 93 ราย
แบ่งเป็น
เพศชาย ทั้งหมด 69 ราย 
เพศหญิง 24 ราย ซึ่งสาเหตุจากการฆ่าตัวตายเกิดจากปัญหาส่วนตัว อาทิ หนี้สิน ตกงาน 
ปัญหาด้านสุขภาพ โรคซึมเศร้า 

ผู้ก่อเหตุอยู่ในช่วงวัยทำงาน 

พื้นที่ก่อเหตุส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

อย่างไรก็ตามคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยหยุดการก่อเหตุ ลดพฤติกรรมเสี่ยง หรือลดสถิติในการก่อเหตุได้ด้วยการสังเกตอาการและพฤติกรรมเพื่อเฝ้าระวัง 
ซึ่งหากครอบครัวใดมีบุคคลที่มีภาวะความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายและต้องการขอคำปรึกษาสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยเหลือ หรือให้คำปรึกษาได้ โดยสามารถแจ้งมายังสายด่วน 
พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชม. จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษารับเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพปฏิบัติงานให้คำแนะนำและหาแนวทางช่วยเหลือ เพื่อช่วยให้สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยเป็นศูนย์