ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
รมว.พม. เร่ง ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เร่งช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุกทกภัย หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อ สายด่วน พม.1300 ตลอด 24 ชม