ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมร่วมกัน

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00-10.30 น.นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมร่วมกัน พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมแบบมืออาชีพ” ซึ่งมีประเด็นการบรรยาย ประกอบด้วย ประเด็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคม หลักการของงานสังคมสงเคราะห์ กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ และการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการดังกล่าวจัดโดย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน