บทความ
ภาพ 146

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวบรวมสถิติเก็บข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ พบว่า ในเดือนมกราคม มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ จำนวน 32 ราย

ภาพ 145

ปัญหาภัยแล้ง กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำสถิติและเก็บข้อมูล

ภาพ 144

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล การกระทำความผิด