สสส. เปิดผลสำรวจ พบ เด็กประถม มีชีวิตอยู่กับความเร่งรีบ กินข้าวเที่ยงไม่ถึง 15 นาที

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ (สสส.) รายงานผลการศึกษาโครงการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวทันการเปลี่ยน แปลงของโลกศตวรรษที่ 21  โดยรายงานดังกล่าวได้ศึกษาวิจัย
ในชื่อโครงการ
ความสุขของเด็กไทยในวัยเรียน : เด็กประถมศึกษา (6-12 ปี) 

ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลของ
นักเรียน ป.1 - 6 ในโรงเรียนรัฐและเอกชน 
3,282 คน ทั่วประเทศ พบว่า 

เด็กประถมมีความสุข
ระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาว่าง
เป็นของตนเอง เพราะต้องทำกิจกรรม
ของโรงเรียนและเรียนพิเศษ 

โดยงานวิจัยนี้ยืนยันด้วยว่า เด็กที่อยู่กับพ่อแม่มีความสุข
มากกว่าเด็กที่อยู่กับบุคคลอื่น หรือ พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว 
และพบด้วยว่า ร้อยละ 80 เด็กมีความสุข
ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานบ้าน เช่น ถูบ้าน เลี้ยงน้อง หรือ ดูแลคนอื่นในบ้าน ล้างจาน เพราะเด็กรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญต่อครอบครัว 

อย่างไรก็ตาม
กิจวัตรประจำวันของเด็กส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความรีบเร่ง มีเวลารับประทาน
อาหารกลางวันไม่ถึง 15 นาที 
เพราะมีกิจกรรมอื่นของโรงเรียน
มาเบียดบังการเล่นของเด็ก โดยร้อยละ 98.05 ระบุว่า
ได้เล่นในแต่ละวัน แต่เป็นการเล่นกับอุปกรณ์
เทคโนโลยีหรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ใช่การเล่น
แบบการเคลื่อนไหวร่างกาย 

บางส่วนระบุว่า ชอบและมีความสุข
ที่ได้เล่นกับพี่น้อง เพื่อน และมีความสุข
ที่ครูเข้ามาพูดคุยด้วยความเข้าใจ 

ส่วนการเรียนพิเศษของเด็ก
พบว่า 

เด็กประถมร้อยละ 60 
เรียนพิเศษ หรือ ติวเข้มเพื่อการสอบเข้า
และสอบโอเน็ต