กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล

สถานการณ์การขอความช่วยเหลือของประชาชนทั่วประเทศ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมสถิติ
จากข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ประจำวัน ตั้งแต่วันที่ 
8 – 14 กุมภาพันธ์ 2563  
พบว่ามีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือทั้งหมด 6 ราย แบ่งเป็น 
เพศชาย 2 ราย
เพศหญิง 4 ราย

ช่วงอายุของผู้ที่ขอความช่วยเหลือ
ช่วงวัย 0 – 18 ปี  3 ราย
ช่วยวัย 20 – 59 ปี  1 ราย
ช่วงวัย 60 ปีขึ้นไป  2 ราย

พื้นที่ที่ประชาชน
ขอความช่วยเหลือ ประกอบด้วย 
ภาคเหนือ 1 ราย
ภาคอีสาน 4 ราย
ภาคใต้ 1 ราย

ส่วนประเด็นที่ประชาชน
ขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่คือ ต้องการเงินเพื่อใช้ในการ
รักษาพยาบาล และต้องการเครื่องอุปโภคบริโภค

หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300 
ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา