กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล

สถานการณ์การขอความช่วยเหลือของประชาชนทั่วประเทศ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมสถิติจากข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ประจำวัน ตั้งแต่วันที่ 
4 – 7 กุมภาพันธ์ 2563  
พบว่า
มีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือทั้งหมด 6 ราย แบ่งเป็น 
เพศชาย 3 ราย
เพศหญิง 3 ราย

ช่วงอายุของผู้ที่ขอความช่วยเหลือ
ช่วงวัย 0 – 18 ปี จำนวน 3 ราย
ช่วยวัย 20 – 59 ปี จำนวน 1 ราย
ช่วงวัย 60 ปีเป็นต้นไป 
จำนวน 2 ราย

พื้นที่ที่ประชาชน
ขอความช่วยเหลือ ประกอบด้วย 
ภาคกลาง 4 ราย
ภาคอีสาน 2 ราย

ส่วนประเด็นที่ประชาชนขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่คือ ต้องการเงินเพื่อใช้ใน
การรักษาพยาบาล และต้องการเครื่องอุปโภคบริโภค

หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300 
ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา