กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล สถานการณ์การขอความช่วยเหลือของประชาชนทั่วประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563

พบว่ามีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือทั้งหมด 6 ราย แบ่งเป็น
เพศชาย 3 ราย
เพศหญิง 3 ราย

ช่วงอายุของผู้ที่ขอความช่วยเหลือ
ช่วงวัย 0 – 18 ปี จำนวน 4 ราย
ช่วยวัย 20 – 59 ปี จำนวน 1 ราย
ช่วงวัย 60 ปีเป็นต้นไป
จำนวน 1 ราย

พื้นที่ที่ประชาชนขอความช่วยเหลือ ประกอบด้วย
ภาคกลาง 3 ราย
ภาคเหนือ 1 ราย
ภาคอีสาน 1 ราย
ภาคใต้ 1 ราย

ส่วนประเด็นที่ประชาชน
ขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่คือ ต้องการเงิน
เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล และขอทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อ

หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300
ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา