กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวบรวมสถิติเก็บข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ พบว่า ในเดือนมกราคม มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ จำนวน 32 ราย

ผู้เสียหาย 
เพศชาย 6 ราย 
เพศหญิง 26 ราย 

อายุของผู้ถูกกระทำมากที่สุดอยู่ในช่วงวัย 0 - 18 ปี จำนวน 26 ราย  

ในเดือนนี้พบว่าผู้ถูกกระทำ
มีอายุน้อยที่สุดเพียง 5 ปี และอายุมากที่สุดถึง 61 ปี เป็นเพศหญิง 

ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็น
บุคลภายนอกครอบครัว
มากถึง 24 ราย 

สาเหตุจูงใจในการก่อเหตุมาจากการมีอารมณ์ทางเพศ เมาสุรา 

พื้นที่เกิดเหตุมากที่สุด
พบใน จังหวัดชลบุรี ปทุมธานี และสุโขทัย จังหวัดละ 3 ราย 

อย่างไรก็ตามคนใกล้ชิด
และคนในครอบครัวสามารถ
มีส่วนร่วมในการช่วยระงับหรือลดสถิติในการก่อเหตุได้
ด้วยการสังเกตอาการ
และพฤติกรรม เพื่อเฝ้าระวัง
ซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้บ้านท่านให้เข้าไปช่วยเหลือ หรือให้คำปรึกษาได้ หรือสามารถแจ้งมายังสายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชม. เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา