ปัญหาภัยแล้ง กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำสถิติและเก็บข้อมูล

สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น
ทั่วประเทศ พบว่า 
ปัจจุบัน มีจังหวัด
ที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว 20 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ สุพรรณบุรี หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก และสกลนคร 

ซึ่ง ธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง โดยขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี พร้อมจัดวงเงินสินเชื่อ 5 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0% ใน 2 ปีแรก เพื่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤต


สำหรับปริมาณน้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 
70,926 ล้าน ลบ.ม. 
ใช้การได้จริง 18,327.58 หรือคิดเป็น 59% 

ภาคเหนือ 24,825 ล้าน ลบ.ม. ใช้การได้จริง 3,861.51 ล้าน ลบ.ม. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,368 
ล้าน ลบ.ม. ใช้การได้จริง 2,451.06 ล้าน ลบ.ม. 

ภาคกลาง 1,419 ล้าน ลบ.ม. ใช้งานได้จริง 230.56 ล้าน ลบ.ม. 

ภาคตะวันตก 26,605 ล้าน ลบ.ม. ใช้งานได้จริง 7,775.11 

ภาคตะวันออก 1,515 ล้าน ลบ.ม. 
ใช้งานได้จริง 454.10 ล้าน ลบ.ม. 

ภาคใต้ 8,194 ล้าน ลบ.ม. ใช้งานได้จริง 3,555.24 ล้าน ลบ.ม. 

ซึ่ง สทนช. ได้ขอความร่วมมือในทุกจังหวัดให้งดปลูกพืชใช้น้ำมากโดยเฉพาะ
ข้าวนาปรัง เพื่อคุมบริมาณน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคต่อไป


หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง 
ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา