กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล การกระทำความผิด

ของเด็กและเยาวชน จากข่าวสารและสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นประจำวัน  พบว่าในเดือนมกราคม 
ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จำนวน 8 ครั้ง 

มีผู้กระทำความผิดทั้งหมด 15 ราย
เป็น เพศชายทั้ง 15 ราย 

ช่วงวัยที่กระทำความผิดมากที่สุดอยู่ในช่วงวัย 0 – 15  ปี 
จำนวน 2 ราย 
รองลงมาอยู่ในช่วงวัย 16 – 18 ปี จำนวน 13 ราย 

ในเดือนนี้พบว่าการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
อายุน้อยที่สุดเพียงอายุ 9 ปี เป็นเพศชาย 

ส่วนเรื่องที่เด็กและเยาวชน
กระทำความผิดมากที่สุดคือ การทะเลาะวิวาท

พื้นที่เกิดเหตุมากที่สุดคือที่
จังหวัด สงขลา  2 ราย 


หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา