กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำสถิติเก็บข้อมูล สถานการณ์การขอความช่วยเหลือ ของประชาชนทั่วประเทศ โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมสถิติจาก ข้อมูลข่าวสารประจำวัน