บทสนทนาระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมกับประชาชน ที่มาร่วมประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี